Slovníček pojmů

Bezhotovostní obchod s cizí měnou
nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků z platebního účtu nebo na platební účet.
Den valuty
okamžik, ke kterému je platební transakce evidována pro potřeby výpočtu úroku z peněžních prostředků na platebním účtu.
Deviza
cizí měna v bezhotovostní podobě.
Devizový, tzv. spotový obchod
viz. Bezhotovostní obchod s cizí měnou.
Doklad o provedení platebního příkazu
potvrzení průběh platební služby a parametrů směny cizích měn, odeslaný plátci po odepsání peněžních prostředků z platebního účtu platební instituce.
IBAN
mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS), a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě zahraničních převodů.
Informace plátci po přijetí platebního příkazu
potvrzení podmínek bezhotovostního obchodu s cizí měnou, sjednaného mezi platební institucí a klientem, které platební instituce poskytne klientovi neprodleně po přijetí platebního příkazu.
Inkaso
pokyn k provedení zpravidla pravidelné platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele.
Instrukce
souhrnné zkrácen označení informace plátci po přijetí platebního příkazu.
Jedinečný identifikátor
kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí.
Komunikační kanál
dohodnutý způsob výměny informací mezi klientem a platební institucí s cílem věrohodně zachytit sjednané podmínky nebo průběh realizace platební služby.
Konfirmace
potvrzení o podmínkách devizového obchodu, které bylo nahrazeno obsahově podobným dokladem Informace plátci po přijetí platebního příkazu.
On-line obchodování
okamžitý bezhotovostní převod peněžních prostředků.
Peněžní prostředky
bankovky, mince a bezhotovostní peněžní prostředky.
Plátce
uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce.
Platební instituce
právnická osoba, která je oprávněna poskytovat platební služby na základě povolení České národní banky k činnosti platební instituce.
Platební titul
číselný identifikátor účelu peněžní úhrady zahraniční platby (aktuální seznam platebních titulů je v číselníku BA0030 České národní banky).
Platební příkaz
pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení platební transakce.
Platební služba ve znění povolení ČNB k činnosti platební instituce uděleného společnosti EXCHANGE s.r.o.
provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (platební službou není směnárenská činnost); jinými slovy jedná se o převod peněžních prostředků dle pokynů klienta přímo na bankovní účet a z bankovního účtu platební instituce, vedených u jiné banky nebo platební instituce.
Platební transakce
vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků.
Platební účet
účet, který slouží k provádění platebních transakcí.
Poplatek
výše úplaty za provedení platebního příkazu, kterou je klient povinen platební instituci uhradit.
Příjemce
uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici.
Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb
je smlouva uzavřená mezi platební institucí a klientem, obecně vymezující poskytování platebních služeb platební institucí klientovi a opravňující platební instituci přijímat od klienta platební příkazy v souladu s povolením České národní banky k činnosti platební instituce.
SEPA platby
zjednodušené platby mezi členskými státy Evropské unie nebo jinými smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Servisní banka
jakákoliv banka, u které má platební instituce vedené platební účty používané pro provádění platebních služeb.
SWIFT kód (nebo též BIC kód)
osmi až jedenácti místný alfanumerický kód sloužící k identifikaci banky v mezinárodním platebním styku.
Valuta
cizí měny v hotovostní podobě.
VIP kurz
výhodnější kurz pro klienty, kteří splní podmínky pro získání VIP kurzu.
Zahraniční platba
bezhotovostní převod peněžních prostředků v české i cizí měně do a ze zahraničí a v cizí měně mezi tuzemci i cizozemci v České republice, pokud není platební účet plátce i příjemce vedený u stejné platební instituce.

Kurzovní lístky

Platby do zahraničí

Ke stažení

Tipy, rady a výhody

Šokující videa

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.
Partnerské weby: www.platby-do-zahranici.cz | www.kolik.cz | www.nejlepsi-kurzy.cz | www.exchange-vip.cz