Podmínky devizového obchodování

Směnárna EXCHANGE s.r.o. působila jako devizový obchodník od roku 2002. Dne 13. 4. 2011 získala společnost EXCHANGE s.r.o. povolení ČNB k činnosti platební instituce a plynule tak navázala na dosavadní činnost devizového obchodníka.

Devizové obchodování je určeno pro všechny zájemce z řad fyzických i právnických osob, kteří pravidelně přijímají nebo provádějí úhrady v cizích měnách a potřebují pravidelně konvertovat cizí měny a české koruny. Využíváním služeb devizového obchodování uspoří naši klienti nemalé částky především díky výhodným kurzům a absencí poplatků běžných v bankovním platebním styku. Přitom se nezavazují k žádným závazkům a služby mohou využívat zcela dle svých potřeb.

Podmínky a postupy devizového obchodování jsou přesně vymezeny v aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek EXCHANGE s.r.o. pro poskytování platebních služeb.

Důležité upozornění pro klienty devizových služeb

S posledním dnem dubna 2011 museli všichni devizoví obchodníci, kteří nezískali včas povolení ČNB k činnosti platební instituce, ukončit svoji činnost.

Společnost EXCHANGE s.r.o. získala povolení České národní banky k činnosti platební instituce v březnu 2011 jako jedna z prvních.

Dle zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mohou od 1. května 2011 provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze:

 • banky,
 • spořitelní a úvěrní družstva,
 • platební instituce,
 • poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a
 • Česká národní banka.

Devizoví obchodníci a další společnosti, které měli oprávnění poskytovat platební služby podle zákona o platebním styku před 24. prosincem 2007, smí nadále poskytovat své služby pouze na základně povolení ČNB k činnosti platební instituce a pouze v povoleném rozsahu.

Klienti těchto společností si mohou ověřit, zda jejich poskytovatel obdržel licenci nebo povolení k činnosti, a to v Seznamu registrovaných a regulovaných subjektů, který zveřejňuje ČNB v sekci Seznamy a evidence.

Vzhledem k zavedení nových pojmů v oblasti devizového obchodování se devizovým obchodem nadále rozumí platební služba spočívající v bezhotovostním obchodu s cizí měnou, tj. nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků z platebního účtu nebo na platební účet.

Skrýt

Základní podmínky

Pokud vás zaujala možnost devizového obchodování, pak musíte splnit několik jednoduchých podmínek:

 • Před sjednáním prvního devizového obchodu musíte uzavřít tzv. Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb.
 • Smlouvu může uzavřít pouze statutární orgán společnosti nebo fyzická osoba s živnostenským oprávněním, příp. zástupce na základě plné moci.
  V odůvodněných případech lze rámcovou smlouvu uzavřít i s nepodnikající fyzickou osobou (např. pobírající mzdu v cizí měně).
 • Rámcová smlouva není určena pro jednorázovou operaci! Vaše společnost by tedy měla pravidelně přijímat platby v cizí měně, provádět úhrady v cizí měně nebo opakovaně provádět konverze (směny) mezi cizí měnou a českými korunami.
 • Vzor Rámcové smlouvy naleznete zde
 • Kontaktujte pracovníka EXCHANGE s.r.o. na bezplatné lince 800 22 55 99 a sjednejte si osobní schůzku nebo si dohodněte uzavření smlouvy na dálku. Volání je zdarma ze všech sítí v České republice.

Uzavření rámcové smlouvy

Jestliže budete uzavírat smlouvu osobně:

 • Přineste si s sebou doklad totožnostii)Pořizování kopií osobních dokladů
  Dle § 8 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyžadujeme při sjednání Rámcové smlouvy pořízení kopie osobních dokladů, která je uložena společně se smluvní dokumentací. Tento postup je v souladu s § 9 odst. i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  a pokud uzavíráte smlouvu jako podnikající osoba nebo za společnosti, tak i doklad opravňující vykonávat živnostenskou činnost nebo výpis z Obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce.
 • Pokud nejste osoba oprávněná jednat jménem společnosti, přineste s sebou notářsky ověřenou plnou moc podepsanou statutárním orgánem uvedeným na dokladu o podnikání.
 • Pracovník vám podrobně vysvětlí postup obchodování a uzavře s vámi na místě Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb.
 • Ihned můžete sjednat váš první devizový obchod a začít využívat služeb devizového obchodování.

V případě, že se nemůžete dostavit do sídla společnosti, můžete si sjednat uzavření smlouvy na dálku:

 • Sdělte pracovníkovi na kontaktní lince IČ vaší společnosti a e-mailovou adresu, na kterou vám bude zaslán návrh Rámcové smlouvy a další formuláře společně s instrukcemi, jak postupovat.
 • Podepsanou smlouvu, kopie dokladu o podnikání a formuláře s kopiemi osobních dokladů1)Pořizování kopií osobních dokladů
  Dle § 8 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyžadujeme při sjednání Rámcové smlouvy pořízení kopie osobních dokladů, která je uložena společně se smluvní dokumentací. Tento postup je v souladu s § 9 odst. i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  zašlete poštou na adresu společnosti. Pro urychlení můžete zaslat kopie rovněž elektronicky. Doklady se kopírují na formuláře s vodoznakem ve formě loga společnosti, abyste měli jistotu, že nebudou zneužity.
 • Smlouvu na dálku může uzavřít pouze osoba uvedená na dokladu o podnikání. V zastoupení je nutné uzavřít smlouvu osobně v sídle společnosti EXCHANGE s.r.o.
 • Úhrada prvního devizového obchodu musí být uskutečněna z účtu vedeného v Kč, u české banky a na jméno společnosti, která obchod uzavřela.

Sjednání podmínek devizového obchodu

Máte-li uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb, pak můžete začít obchodovat:

 • Připravte si parametry devizového obchodu.
 • Sdělte obchodníkovi, jaké množství cizí měny chcete nakoupit nebo prodat, případně jaký objem cizí měny v CZK chcete konvertovat z nebo na cizí měnu.
 • Obchodník vám sdělí individuální kurz, který může společnost nabídnout pro realizaci devizového obchodu. Kurz zohledňuje aktuální vývoj na devizovém trhu a možnosti společnosti obchod vypořádat.
 • V případě, že obchod nesplňuje podmínky pro platby zdarma nebo požadujete některou zpoplatněnou službu, budete upozorněni obchodníkem, který vám rovněž sdělí výši i skladbu poplatků.

Jakmile se s obchodníkem dohodnete na kurzu, kterým bude platba realizována, sdělte mu přesně požadovaný průběh devizového obchodu:

 • Upřesněte, zda bude devizový obchod uhrazen z účtu vedeného v ČR (včetně jeho čísla) nebo ze zahraničí.
 • Přesně specifikujte, zda mají být prostředky převedeny:
  1. v Kč na účet vedený v bance na území ČR,
  2. v cizí měně na účet vedený v Komerční bance nebo
  3. v cizí měně zahraničnímu příjemci (platí i pro ostatní banky v rámci ČR), přičemž musíte poskytnout všechny náležitosti zahraniční platby.
 • Pro zahraniční platby v EUR do členských zemí měnového společenství je nutné uvádět:
  1. přesné celé jméno a adresu příjemce platby,
  2. jméno a adresu banky a pobočky příjemce platby,
  3. číslo účtu příjemce platby ve tvaru IBAN,
  4. SWIFT kód banky příjemce,
  5. důvod úhrady (např. čísla faktur, které jsou platbou hrazeny) a
  6. platební titul.
 • Pro ostatní zahraniční platby je nutné uvádět:
  1. přesné celé jméno a adresu příjemce platby,
  2. jméno a adresu banky a pobočky příjemce platby,
  3. číslo účtu příjemce platby,
  4. SWIFT kód banky příjemce, případně tzv. Routing Number,
  5. důvod úhrady (např. čísla faktur, které jsou platbou hrazeny) a
  6. platební titul.
 • Podrobné instrukce úhrady do zahraničí je možné zaslat současně e-mailem na adresu společnosti uvedenou v rámcové smlouvě.
 • V případě, že se na platbu vztahují poplatky, je jejich rozpis vždy uveden v platebních instrukcích zaslaných klientovi.

Přijetí a realizace platebního příkazu

Po odsouhlasení průběhu devizového obchodu vytvoří obchodník platební příkaz a zašle klientovi dohodnutým způsobem (e-mail, fax) podrobné platební instrukce (informace plátci po přijetí platebního příkazu). Povinností klienta je instrukce pečlivě zkontrolovat a v případě nesrovnalostí kontaktovat obchodníka na bezplatné lince, aby sjednal nápravu. Uhrazením platebního příkazu podle zaslaných platebních instrukcí nebo uplynutím časové lhůty jedné hodiny je platební příkaz považován za klientem odsouhlasený.

V případě, že klient požaduje změnu v parametrech platebního příkazu, jsou mu zaslány nové instrukce s novým jedinečným identifikátorem a původní identifikátor je zneplatněn. Tak je zajištěno, že jsou přijaté prostředky převedeny vždy pouze odsouhlaseným způsobem. Pokud přijatá platba neobsahuje správné identifikátory, kontaktuje obchodník klienta a vyžádá si potvrzení, zda klient souhlasí s vypořádáním dle poslední verze platebního příkazu.

Jakmile obchodník obdrží prostředky určené na úhradu platebního příkazu, provede promptně jeho vypořádání. Pro urychlení je vhodné zaslat platbu v rámci Komerční banky nebo vložit prostředky v hotovosti na účet společnosti. O nákladech spojených s hotovostním vkladem vás bude informovat obchodník při sjednávání podmínek devizového obchodu a jste oprávněni požadovat na pokladní přepážce banky jejich dodržení. Ušetříte tak nemalé prostředky. V případě zaslání prostředků z jiné banky bude obchod realizován v odpovídající lhůtě, kdy budou prostředky připsány na účet obchodníka.

Pokud probíhá vypořádání obchodu na účet vedený v Komerční bance, jsou prostředky příjemci k dispozici v průběhu přibližně pěti minut od vypořádání platby. Konverze cizích měn do Kč na účty vedené ostatními českými bankami jsou připsány příjemci druhý pracovní den. V případě plateb do zahraničí musí příjemce počítat s dvoudenním zpožděním u plateb uhrazených klientem do 14:30 dne, od kterého se lhůta počítá. V případě, že požadujete potvrzení banky o odeslání prostředků příjemci platby, přepošleme na vámi uvedený kontakt tzv. SWIFT zprávu, která je všeobecně uznávaným standardem v mezibankovní komunikaci. Za tuto službu účtujeme poplatek dle Všeobecných podmínek a je nutné ji sjednat při sjednávání podmínek devizového obchodu.

Upozorňujeme, že zcela výjimečně může u komplikovaných plateb do exotických regionů v případě bank, které nemají dostatečně smluvně ošetřené platby z Evropy, dojít k prodloužení lhůty připsání prostředků příjemci a rovněž k ponížení připsané částky stržením realizačních poplatků korespondenční bankou.

 1. Pořizování kopií osobních dokladů
  Dle § 8 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyžadujeme při sjednání Rámcové smlouvy pořízení kopie osobních dokladů, která je uložena společně se smluvní dokumentací. Tento postup je v souladu s § 9 odst. i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kurzovní lístky

Platby do zahraničí

Tipy, rady a výhody

Šokující videa

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.
Partnerské weby: www.platby-do-zahranici.cz | www.kolik.cz | www.nejlepsi-kurzy.cz | www.exchange-vip.cz